2023 - 2024 Season...

...

2023 - 2024 AUO MembersViolin I

Aneesha Sampath
Yeonwoo Kim
Jeff Bao
Amy Zhang
Jackie (Junjie) Xu
Makayla McCreary
Catherine Cai
Yuna Shin
Arini Bhargava
Alexander Burton
David Zhang
Yuma Matsuoka
Liam Doherty
Rachel Yuan
Elin Sekyoung Jang
Xinyu Wu
Lillian Mei
Grace Kam
Michael Meng
Nathaniel Hoffman
Claire Hu
Sanjana Shriram
Donglai Xiang
Sherry Zhuge
Emily Kim
Angie Li
Sophia Peng
Debbie Conejo
Katherene Qi
Lucy (Lin) Mo
Eleanor David
LiLi DiMuzio


Violin II

Mia Kim
Claire Swift
Sarah Chung
Sherry Zhu
Ella Hickey
Layla Hurwitz
Claire Pilcher
Kayla Anabelle Lee
Li Li
Yufei (Judy) Ye
Marcus Schafer
Thomas Rachman
Mike (Fanjie) Jin
Christina Li
Antara Mageshwaran
Emily Headden
Lynnette Ng
Vivan Liu
Nathaniel Mueller
Michelle Bryson
Konrad Urban
Katherine Sabak


Viola

Lianna Huang
Stefan Mason
Patrick Zheng
Jason Xia
Ilia Urgen
Jerick Shi
Sabrina Wang
Hannah Noh
Rithika Narayan
Nicole Feng
Leila Awasthi
Julien Derroitte
Fiona Rubiano


Cello

Nicholas Jun
Edwin Chao
Navod Jayawardhane
Grace Ahn
Crosby Davidson
Norah Czajka
Amy Jung
Eric (Tae Min) Kim
Lucy (Lexin) Wang
Cheyu Tu
Melody (Duoxi) Wang


Double Bass

Eli Cohen
Arnav Joshi

Flute

Emily Wang
Liz Chu
Fiona Xie
Emily Du
Xiaohan Liu
Megan McDonnell


Piccolo

Fiona Xie
Megan McDonnell


Oboe

John Kim
Alyssa Lee
Barbara Shinn-Cunningham


Clarinet

Yuchen Liang
Alena Lu
Destini Brown-Greene
Clarise Liu
Justin Peng
Peter Winstel
Jerry Xu
Fuxiao Li
Justin Wang


Bass Clarinet

Justin Peng


Bassoon

Nicholas Yi
Xitai Wang
Eli Fox
Aryn Gittis


Horn

Audrey Hasson
Kyle Liang
Kendall Scarborough
Tatym Rassmussen
Aaron Garrison


Trumpet

Tarun Trivedi
Joshua Yoon
Benjamin Barash


Trombone

Francis Ogoke


Tuba

Kushaan Misra


Percussion

Elisha Jimenez
Louis Gao
Bridget Doherty
Elisabeth Finkel
Madison Oreski